Materiałoznawstwo

Treści Kształcenia (Program Nauczania)
Wykład
Lp. Tematyka zajęć Liczba godzin
1. Przedmiot materiałoznawstwa. Właściwości materiału. 1
2. Budowa materii, układ okresowy pierwiastków. 1
3. Elementy krystalografii, struktura materiałów. 2
4. Teoria krzepnięcia, właściwości materiałów krystalicznych. 2
5. Krzepnięcie metali. 2
6. Krzepnięcie stopów. 2
7. Materiały bezpostaciowe. 2
8. Struktura stopów. 2
9. Metody badania właściwości materiałów. 2
10. Badania struktury krystalicznej. 2
11. Badania własności użytkowych. 2
Razem Godzin w Semestrze 20

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:

Otrzymanie podstawowych wiadomości o budowie, własnościach i metodach badań materiałów, zapoznanie się z procesami technologicznymi ich wytwarzania. Zrozumienie zależności między procesami wytwarzania materiałów i ich własciwościami.

METODY DYDAKTYCZNE:

Wykład, samodzielne opracowanie tematów, wykonanie pracy semestralnej

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

Wykład – egzamin.

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

literatura PODSTAWOWA:

[1] Prowns S.: Materiałoznawstwo: PWN, Warszawa-Poznań, 1984.

[2] Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej: WNT, Warszawa, 2003

literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

[1] Myer Kutz: Handbook of Material Selection: John Willey & Sohns,  N.-Y.,2002.

[2] Grabski M., Kozubowski J.: Inżynieria materiałowa, geneza, istota, perspektywy: OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003

Comments are closed.